Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad (MR) is een bij wet geregelde raad, die een schakel
vormt tussen de ouders en de directie. De zaken die aan de orde komen
binnen de MR zijn zaken waarbij directie, GMR of bestuur vraagt om advies of
instemming. De rechten en plichten met betrekking tot dit advies- of instemmingsrecht
zijn vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen en verwerkt
in het medezeggenschapsreglement voor De Rank.


De MR moet gezien worden als een schakel tussen de ouders en school. Enerzijds
treedt zij op als belangenbehartiger van de ouders en anderzijds kan zij
als klankbord voor de schoolleiding fungeren. Zo heeft de MR een meedenkende
en meewerkende functie. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviezen
uitbrengen aan de directie van de school. Hierbij kan het gaan om materiële
zaken (zoals onderhoud van gebouwen, speeltoestellen, leermiddelen), maar
ook om zaken die te maken hebben met het onderwijs (zoals schoolplan,
schoolgids, identiteit), of met het personeel (zoals jubilea, formatieplan, vacatures).
Verder worden er in de MR alledaagse zaken besproken, die direct te
maken hebben met school.


In de MR nemen zowel ouders als personeelsleden plaats. Ouders worden
door ouders gekozen en personeel door personeel. Wanneer iemand kiest om
deel te nemen aan de MR gaat hij daarmee een verbintenis aan voor tenminste
drie jaar. Daarna kan iemand zich eventueel opnieuw verkiesbaar stellen. De
samenstelling is 4 ouders (3 stemgerechtigd) en 3 personeelsleden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de MR of over de taken die zij
uitvoert, dan kunt u contact opnemen met één van de leden. De namen en
mailadressen van deze personen staan in de jaarkalender.


De stand van zaken binnen de MR wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt.
De vergaderingen zijn openbaar, dus daar kunt u ook aan deelnemen.
Voor contact met de MR kunt u deelnemen aan een vergadering. U kunt ook
contact opnemen met een van de leden. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname
aan de MR dan, schroomt dan niet en neem met één van de bovenstaande
mogelijkheden contact op.


Omdat de Rank onderdeel is van stichting Cambium, waar meerdere scholen
aan verbonden zijn, is er ook een gemeenschappelijke MR (GMR) waarin tot
nu toe MR-leden van alle scholen plaats hebben. Dit is in principe altijd één
persoon uit de personeelsgeleding van de MR en één uit de oudergeleding.