Dit ontwikkelen wij

Leren door te doen, dat doen wij zelf ook. Wij passen onderwijsmethodes aan, zodat het bij ons past. Wij doen niet jaar in jaar uit hetzelfde en wij hebben lef om te vernieuwen. Wij krijgen en nemen de vrijheid om dit te doen. Dit houdt het vak zo mooi. Altijd werken en denken vanuit het idee wat past bij de ontwikkeling en tempo van een kind en een klas, wat past bij de wereld van vandaag.

Hieronder leest u wat dit jaar onze ontwikkelpunten zijn:

Cultuuronderwijs

De ontwikkelgroep cultuur is bezig met het opzetten en invoeren van een cultuurplan op de Rank. Ook zal op dit gebied een teamtraining gegeven worden.

Rekenvaardigheid

Het rekenonderwijs krijgt komende jaren extra aandacht op de Rank. We volgen hiervoor een studietraject en hebben nieuwe doelen gesteld voor ons rekenonderwijs.

Taal en Spelling

We werken aan het herzien van ons onderwijs voor taal en spelling. Een ontwikkelgroep uit het team heeft onderzocht welke vernieuwingen er zijn en hoe we ons taal- en spellingsonderwijs verder kunnen verbeteren. We werken dit schooljaar aan de implementatie van de methode ‘Nieuw Nederlands Junior‘.

Werkwijze kleuters

Afgelopen jaar zijn we zoekende geweest naar wat wij écht belangrijk vinden. Daarmee hebben we een omslag gemaakt van ‘veel registreren’ naar ‘observeren en aansluiten’. Dit schooljaar gaan we verder nadenken over het hoe. Wij vinden het vooral belangrijk dat kleuters veel aanbod krijgen middels het spelen. Dan leren ze wanneer ze er aan toe zijn. Hierbij kan het zijn dat niet ieder kind op hetzelfde moment iets kan, dat hoort zo bij kleuters. De leerkracht kan, vanuit haar professionaliteit, uit het spel afleiden waar uw kind aan toe is. Doel hierbij is dat uw kind aan het einde van de kleuterleeftijd voldoende basisvaardigheden heeft ontwikkeld.

We kijken ook naar het vastleggen van vorderingen bij kleuters. Daarvoor zoeken we naar een aansluiting op het IEP leerlingvolgsysteem dat al in de midden- en bovenbouw wordt gebruikt.

Nieuwbouw

We werken aan het ontwerp en de realisatie van een nieuw gebouw voor de Rank. De school zal een plaats krijgen in Wezep-Noord, tegenover het Agnieten College. Samen met Katholieke Brede School de Uilenhorst en het Agnieten College vormen we een Integraal Kind Centrum (IKC Noord).

Meer informatie over de nieuwbouw leest u hier.

In voorgaande schooljaren hebben we onder andere onderstaande zaken ontwikkeld:

Verbindend Gezag

“Verbindend Gezag is een methodiek voor het onderwijs om de krachtige verbinding tussen ouders, school en leerling op een systematische manier vorm te geven” (Citaat Faasen Training en Coaching)

Muziek

Wij vinden muziek een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Alle kinderen verdienen muziekles. Daarom geven we dit, met behulp van een subsidie, vorm door muziekles voor alle kinderen, teamscholing, methode aanschaf en het kopen van extra muziekinstrumenten. Dit in samenwerking met Tact Muziek en CMV De Eendracht, met als resultaat o.a. een Klassenorkest voor groep 7 en 8.

Talentontwikkeling

We merken dat elk kind behoefte heeft aan meer dan leren uit een boek. Een kind is zoveel meer dan kennis. We weten nog niet wat het werkelijke resultaat zal zijn, maar we willen proberen projecten op te zetten waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in een zelfgekozen interessegebied. Daarbij denken we aan bijvoorbeeld tuinieren, ruimtevaart, solderen. Kortom, van alles wat los staat van het reguliere aanbod. Deze ontwikkeling heeft onder andere geresulteerd in de TOP-klas, waar ieder kind kan werken aan zijn/haar eigen talent. Ook hebben we eens per twee jaar een Talentweek op de Rank. Die themaweek wordt afgesloten met een heus Talentenfestival.

Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW)

Via ons zelf ontworpen lesprogramma bieden we de doelen aan, die de overheid heeft gesteld, op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en burgerschap. Hierbij is niet alleen aandacht voor de kennis die hierbij hoort, maar ook voor onderzoekend leren, presenteren, samenwerken en probleem oplossen.
De thema’s van OJW en de Bijbelverhalen die we behandelen worden door het jaar heen op elkaar afgestemd.

Wij zijn onderdeel van: